Contact Us

Corporate Headquarters

  • 20 Jiangshan Road, Jingjiang,  Jiangsu, China 214500

  • Phone +86 523 82881800

  • Fax +86 523 84831190

Marketing Office

  • Room 1507, Victory Fair, NO. 19 South Guangji Road, Gusu District,  Suzhou, China 215008

International Contract Manufacturing Inquiries

E-mail: enquiry@ivcinc.cn    Phone: +86 512 68322127

Domestic Retailers Interested in Partnering

E-mail: odm@ivcinc.cn    Phone: +86 512 68326646